ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ เอกสารแนบท้าย

AW_Logo NMU

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน โดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช >>เอกสารประกอบคำบรรยาย<< 1.การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 2.เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 3.หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   >>ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง<< 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนฯ 2.ประกาศ ก.บ.ค. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 3.เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.บ.ค.ฯ 4.ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มคุณวุุฒิและการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 5.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน (2) 6.ขั้นตอนการเสนอผลงาน 7.แบบสรุปตำแหน่งประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ 8.แบบตรวจเอกสารพิจารณาตำแหน่งประเภทสนับสนุน   >>คู่มือแบบฟอร์ม<< 1.แบบฟอร์มต่าง ๆ   **สามารถดาวโหลดเอกสารได้โดยการคลิ๊กที่หัวข้อเอกสาร  

by