บรรยากาศพิธีปิดการอบรมผู้นำเมืองรุ่นที่ 2

IMG_0410

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดพิธีปิดการศึกษาอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่นที่2) โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษาอบรม ในการนี้ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนงานของมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมจำนวนกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

by

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบ.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยได้กำหนดรูปแบบและระยะการรับฟังความคิดห็นเป็นการทั่วไป ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ *เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 –  6 กันยายน 2560       ทั้งนี้บุคคลที่สนใจต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถนำเสนอแบบแสดงความเห็นได้ในช่องทางต่อไปนี้ 1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Watsana.r@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …” 2) แสดงความคิดเห็นทางโทรสาร หมายเลข 0 2241 6563 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …” 3) แสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซต์ www.nmu.ac.th หรือหากมีข้อสงสัย… Read more »

by