ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบที่1/1 ปีการศึกษา61

ทะเบียน2

>>ดาวโหลดคู่มือเคลียริ่งเฮาส์คลิ๊กที่นี่<<   การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 หรือรอบ Portfolio ใกล้เข้าถึงขั้นตอนยืนยันสิทธิ์แล้ว ซึ่งตามปฏิทินกำหนดไว้ในวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 และตอนนี้ ทปอ. ก็ได้ออก คู่มือยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮาส์ มาให้ศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงนำคู่มือมาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทำความเข้าใจกันอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ระบบ TCAS จะเปิดให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์http://tcas.cupt.net โดยผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องเข้าสู่ระบบ โดยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับจากทางมหาวิทยาลัย 2.เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะขึ้นสถานะว่าท่านยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ หรือหากไม่ต้องการให้เลือกกดปุ่ม “สละสิทธิ์ 3. หากเลือกกดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ จะขึ้นหน้าจอให้ท่านยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เสร็จสิ้น4. หากต้องการสละสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “สละสิทธิ์” ดังภาพต่อไปนี้ 5.หากทำการสละสิทธิ์ทั้งหมดจะแสดงดังภาพต่อไปนี้… Read more »

by

3 พ.ย. 60 ม.นวมินทราธิราช จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันเพ็ญ นวมินทราธิราช ประจำปี 2560

23244454_1506455282779006_2487907685169331037_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์วันเพ็ญ นวมินทราธิราช ประจำปี 2560″   ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูล เป็นประธานในพิธี บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานริ่นเริงกับกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงดนตรีไทย การขับร้องเพลง โดยนักศึกษาคณะต่างๆ และจินตลีลาประกอบเพลง จากบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทงก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการร่วมลอยกระทงตามประเพณี ริมฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยา โดยกระทงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2560 ได้แก่ กระทงจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

by

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดพิธีปิดหลักสูตรมหานคร 5

23825935_1521243281300206_3343173108353557600_o

  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร และเข้าผู้รับการอบรม จำนวน 100 คน ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานครร่วมกับวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่5) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนามหานคร ทั้งบริบทและประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านต่างๆ และร่วมบูรณาการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” เป็นเวลากว่า 5 เดือน ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา ร่วมศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทำให้มีความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองและมหานคร อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

by