สรุปมติที่ประชุม

AW_Logo NMU

 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6-2560  > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7-2560  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่2-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่3-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่4-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่5-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่6-2560 > สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่7-2560 > สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่8-2560  สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 7-2560 > สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่8-2560  สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช > สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560   

by