ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

 

ด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

เป็นเงิน ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานครเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงมีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

2 ข้อกำหนดการทำวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

3 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.