001 002 003 0006 009 011 013 015 016

กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมินทราธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักการแพทย์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ร่วมเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 216 คน ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา ปิดท้ายความประทับใจของงานด้วยพิธีลอดซุ้ม และ พืธีBoneFire โดยบรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นของสายใยความผูกพันในวิชาชีพ “พยาบาล” ที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น

Posted by & filed under Uncategorized.