เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน2560 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครบรอบ 7 ปี

ณ ห้องประชุมอบทิพย์ แดงสว่าง ชั้น 4 อาคารการุณยสภาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน

โดยบรรยากาศช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ จากนั้นท่านประธานในพิธีจึงกล่าวเปิดงาน “วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครบรอบ 7 ปี” ก่อนจะเข้าสู่พิธีการบนเวที ได้แก่ พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ประจำปี 2559 พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

IMG_2260 IMG_2262 IMG_2269 IMG_2287 IMG_2299 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2309 IMG_2321 IMG_2324 IMG_2333 IMG_2357 IMG_2361 IMG_2366 IMG_2368 IMG_2379 IMG_2418 IMG_2565 IMG_2572 IMG_2577 IMG_2581 IMG_2591 IMG_2596 IMG_2598

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.