งานบริการ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีงานบริการสำหรับนักศึกษาในด้านคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต และอาชีพ การทำบัตรนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน และทุนการศึกษา โดยสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ นางสาววิภาวินี กำจัดภัย สำนักงานอธิการบดี

เบอร์ติดต่อ 02-2443850  www.facebook.com/studentcarenmu