บทที่ ๑ วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures)
บทที่ ๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Constitution of Research Ethics Committee)
บทที่ ๓ การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา (Management of Initial Protocol Submission)
บทที่ ๔ กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย (Review Process)
บทที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการ (Committee Meeting)
บทที่ ๖ การประเมินต่อเนื่องของโครงการที่ผ่านการรับรอง (Continuing Reviews of Previously Approved Protocol)
บทที่ ๗ การจัดการเอกสารโครงการวิจัย (Management of Study Files)
บทที่ ๘ การกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัย (Monitoring of Protocol Implementation)