อนันต์รองศาสตราจารย์อนันต์  มโนมัยพิบูลย์
อธิการบดี
นางวราภรณ์  สีหนาท
รองอธิการบดี
นางรสสุคนธ์  เสมสันต์
รองอธิการบดี
สาระผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ  มุขดี
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  น้อยพยัคฆ์
รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ไพศาล  อภิมนต์บุตร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา  กรีทอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ประกายแก้ว                โอภานนท์อมตะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
เรืออากาศโทนาวิน  สุรภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางดาหวัน  วงศ์พยัคฆ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวพรทิพย์  ภู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางศิรินทร์  ณ ระนอง
ผู้ช่วยอธิการบดี
นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ
หัวหน้าสำนักงาน