- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

       – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

       - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์