- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง