ผลงานนวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมยางยืดออกกำลังกาย (Resistance band) โดยวิธีปกติ ของนางสาวปภัชญา วิวรรธนมุกดา

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

b_Page_03

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจก่อนการผ่าตัด โดยวิธีปกติ ของนางสาวปาริฉัตร ฉัตรศิขรินทร

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

a_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ โดยวิธีปกติ ของนายสมโภชน์ ปาลชาติ

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

คู่มือการปฎบัติงาน_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสำหรับเภสัชกรในการประสานงานเพื่อจัดเจรียมยาจัดซื้อเฉพาะเคส ANTI-D IMMUNOGLOBULIN สำหรับผู้ป่วย โดยวิธีปกติ ของนางสาววัฒนลักษณ์ วิมลใย

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

รวมเล่ม 2 วัฒนลักษณ์_Page_03

ีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ โดยวิธีปกติ ของนางสาวเมษมาส กาญจนพันธ์ุ

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

รวมเล่ม 2 เมษมาส_Page_03

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรในการบริหารวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีปกติ ของนายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

คู่มือการปฏิบัติงานหลักฯ_Page_03

คู่มือการปฏิบัติ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว โดยวิธีปกติ ของนางสาวเมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ, เผยแพร่ผลงานวิชาการ - วิจัย.

รวมเล่ม2เมธิวรรณ_Page_03