คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา โดยใช้หลักการ Aggutination โดยวิธีปกติ ของ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ประสงค์เกียรติ

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

คู่มือการปฏิบัติงาน_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสาหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ โดยวิธีปกติ ของ นางสาวชฎาพร สืบสาราญ

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

Work mannual HIV ขึ้นเวบ NMU-ชฎาพร สืบสำราญ_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสาหรับเภสัชกรในการประสานงานเพื่อจัดเตรียมยาจัดซื้อเฉพาะเคส ANTI-D IMMUNOGLOBULIN. สาหรับผู้ป่วย โดยวิธีปกติ ของ นางสาววัฒนลักษณ์ วิมลใย

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

Work manual ขึ้น NMU-วัฒนลักษณ์ วิมลใย_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว โดยวิธีปกติ ของ นางสาวเมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

คู่มือปฏิบัติงาน HF-เมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือสาหรับเภสัชกรในการเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยา ปราศจากเชื้อ โดยวิธีปกติ โดย นางสาวเมษมาส กาญจนพันธุ์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

คู่มือปฏิบัติงาน-เมษมาส กาญจนพันธุ์_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสาหรับเภสัชกรในการบริหารวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีปกติ โดย นายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

คู่มือการปฏิบัติงาน-วุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการจัดเตรียมและเบิกจ่าย Emergency box สาหรับผู้ป่วยใน โดยวิธีปกติ โดย นางสาวสุพรรณษา ร่วมสุข

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ (ยังไม่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ).

คู่มือปฎิบัติงาน E box -สุพรรณษา ร่วมสุข_Page_01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback