ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ) ประจำเดือนกันยายน 2563

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Posted by & filed under Uncategorized.

(22ก.ค.2563) รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

ประกวดออกแบบเสื้อ-01

 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย   ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อโปโลมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัล 1,500 บาท (จำนวน 2 รางวัล) 1.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีส้ม จำนวน 1 ตัว 2.ออกแบบลายเสื้อ โดยมีโทนพื้นสีเขียว ปกสีขาว จำนวน 1 ตัว (สามารถส่งเข้าประกวดได้ทั้ง 2 แบบ หรือแบบใดแบบหนึ่งได้) *** พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทร 0 2244 3849           งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook  https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตเมือง) ประจำเดือนกันยายน 2563

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback

ประกาศรายชื่ีอผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา,ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) ประจำเดือนกันยายน 2563

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

navamin-th3D_noback

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

IMG_5919

 มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ   คุณรุจน์ทัย รักราชการ และ ทันตแพทย์หญิงสมพร รักราชการ บริจาคเงินจำนวน 700,000 บาท เพื่อจัดทำเก้าอี้สนามที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช facebook  https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity line @navamin.u youtube pr@nmu

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอจ้างเหมาบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ (นางสาวนัทนันท์ สุวรรณสิทธิ์)

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

1_Page_001

คู่มือ     แบบขอรับการแต่งตั้ง    

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกใบหน้าแตกหัก (นางนนทชา วิมลวัฒนา)

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

1_Page_01

คุ่มือ      นวตกรรม      แบบขอรับการแต่งคั้ง