คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิธีปกติ ของนางปิยาภรณ์ เมืองกลาง

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

a_Page_01

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม โดยวิธีปกติ ของนางธวัลรัตน์ สิทธิศตพัฒน์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

a_Page_141

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (พยาบาล