กสทช. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

1_Page_1

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการใช้เครื่องมือวัดระดับความลึกของการหลับจากการได้รับยาระงับความรู้สึกชนิดดมยาสลบในผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาท โดยวิธีปกติ ของนางสาวพิมพ์ใจ ไพศาลย์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

4_Page_01

คู่มือการใช้เครื่องวัดระดับความลึกของการหลับจากการได้รับยา.โดย.พิม์ใจ ไพศาลย์ การพัฒนาแนวทางการประเมินถอดท่อช่วยหายใจฯ โดย.พิม์ใจ ไพศาลย์ แบบขอรับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯโดยพิมพ์ใจ ไพศาลย์

คู่มือการใช้งานกระติดสำหรับหอผู้ป่วยเพื่อมารับโลหิต และส่วนประกอบของโลหิตจากธนาคารเลือด โดยวิธีปกติ ของนางสาวปาริชาติ อินต๊ะสาร

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

1_Page_01

คู่มือกระติกของปาริชาติ แบบขอรับแต่งตั้งฯ ปาริชาติ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ โดยวิธีปกติ ของนางสาวนงเยาว์ นาคงาม

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

1_Page_01

การบริหารยา คุณนงเยาว์ นาคงาม ผลงานเชิงวิเคราะห์ คุณนงเยาว์ นาคงาม แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล นงเยาว์ นาคงาม

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการกำหนดรหัสเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระบบ e-Phis โดยวิธีปกติ ของนางสาวกัญยาณี จีราระรื่นศักดิ์

Posted by & filed under เผยแพร่ผลงานผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ.

1_Page_01

  การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา คู่มือการกำหนดรหัสเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในระบบ e-Phis แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “international conference on technology innovative educational and multidisciplinary skills ing the 21 century research”

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก.

scan_000821