สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมรภ.เชียงราย เชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11

14082563

กำหนดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคการประชุมวิชาการ อัตราค่าลงทะเบียน แบบฟอร์มการส่งผลงาน กำหนดการ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน  เข้าสู่ระบบ  คู่มือการส่งบทความ (หน้า 6-7)รายชื่อผู้ลงทะเบียน กำหนดการ ระยะเวลา 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/ขออนุมัติโครงการ มกราคม-เมษายน 2563 2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 3. เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 4. วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2563 5. ประกาศผลการพิจารณาผู้นำเสนอบทความ 1 สิงหาคม 2563… Read more »

by