มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

ประชุมวิชาการครัง้ที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 เรื่อง “ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน” “A Road to Future – Rebuilding path to Thai-China “Common Prosperity” วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ หลักการและเหตุผล ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดในรอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง ขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อประชาชนทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนสำคัญในการผลักดันการบรรลุฉันทามติใหม่ แรงขับเคลื่อนใหม่และแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและไทยต่อไป การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส… Read more »

by

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรม พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC)

1636517948475

by