ม.บูรพาฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

??????

วิธีการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ ส่งบทความ – ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562 ระบบรองรับการใช้งานจากโปรแกรม Google Chrome และ โปรแกรม Mozilla Firefox โดยจะต้อง Login ด้วย Gmail ก่อนจะกรอกข้อมูลในแบบตอบรับข้างล่างนี้ แบบตอบรับผู้นำเสนอบทความ (สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 1. อาจารย์ประจำ/บุคลากร 2. นิสิตบัณฑิตศึกษา แบบตอบรับผู้นำเสนอบทความ (นอกสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 1. บุคคลทั่วไป (อาจารย์และนักวิจัยอิสระ) 2. นิสิตบัณฑิตศึกษา แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ ***สำหรับเจ้าหน้าที่*** หมายเหต หากท่านไม่ได้รับการตอบรับยืนยันการได้รับบทความภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อคุณศิริลักษณ์  ไชยกิตติ เบอร์โทรศัพท์ 038-102337   กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 1. กำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยนำเสนอบทความ (พร้อมส่งบทความฉบับเต็มและแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน) วันที่ 28 มกราคม – 23 เมษายน 2562 2…. Read more »

by

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

ttr-pr7

ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น ๓) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล (ชั้น 3) ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขั้นตอนการสมัคร 1. สมัครทาง online ตาม link https://goo.gl/forms/XHCmfOGP1nht4XvU2 โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน 2.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น) พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานในการสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบรับรองเข้าร่วมอบรมฯ 3.ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ… Read more »

by