มรภ.เชียงราย ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2

Banner

  กำหนดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 256208.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน09.00 – 09.15 น.   กล่าวรายงานโดย                        คณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                       กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย09.15 – 09.30 น.   กล่าวแนะนำเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กับเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเหนือ 3 สถาบัน มอบของที่ระลึก                        - สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                       กล่าวแนะนำผู้ดำเนินรายการประจำห้อง และมอบของที่ระลึก09.30 – 10.30 น.   การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “” โดย 10.30 – 10.45 น.   รับประทานอาหารว่าง10.45 – 12.00 น.   เสวนา หัวข้อ “” โดย… Read more »

by

M-Help Me application ช่วยเหลือคนทั้งมวล

45204552_557837864657291_5153577923290071040_o

M Help Me เป็นแอพพลิเคชันเตือนภัย ป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุร้าย ในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทุกคน “เพราะเราจะไม่ยอมให้ใครเกิดภัยในประเทศของเรา โดยเด็ดขาด เราจะป้องกันและแจ้งเตือน ช่วยเหลือคนพิการ และคนชราควบคู่” แอพพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้สามารถ: 1.ค้นหาสถานพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานราชการและจุดบริการ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ 2.แจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือ 3.สามารถส่งภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ 4.สามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุ 5.สามารถโทรขอความช่วยเหลือ 6.สามารถกดขอความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น 7.สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุคนอื่นได้ 8.สามารถรับรู้ข่าวสารการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น ภารกิจของเรา 1. พัฒนาและสร้างมาตรฐานระบบการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงได้ทุกคน 2. ส่งเสริมและเสริมสร้างระบบการช่วยเหลือแห่งประเทศไทยด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาระบบการช่วยเหลือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 4. เสริมสร้างระบบการเงินที่สามารถให้การสนับสนุนระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 5. ประสานความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนักแสดงระดับนานาชาติอื่น ๆ

by