เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

navamin-th3D_resize

เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ >> คลิ๊กเพื่อดาวโหลด<<   ๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖ ๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖ ๓-เอกสารแนบท้ายประกาศ​-นิยามของผลงานวิชาการ ๔.​-เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ๕.-ตารางการคิดภาระงานสอน ๘.-ประกาศ-ค่าต่อบแทน-เบี้ยประชุม-กรรมการ-และ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ๙.-แผนภูมิการขอรับตำแหน่งวิชาการ-กพ๕๘ ๑๐. แบบตรวจเอกสารการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข ๑๑. (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ แบบแสดงการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ ตัวอย่าง template แบบขอแต่งตั้ง ตัวอย่าง template ขอรับการแต่งตั้งย่อ

by