กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส)

IMG_3618

 กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส)   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานสภา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (5 ส) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางดาหวัน วงศ์พยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมิน ร่วมด้วยกรรมการจากส่วนงาน นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี, ผศ.อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย, นางสาวจันทรา จินดา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, นางสาวกชมล เจริญพิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และ นางสุรีย์ วาดเขียน รองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการพื้นที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ที่แสดงออก ถึงความสามัคคีในการรวมพลัง ของการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยจะมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน… Read more »

by