คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

navamin-th3D_noback

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล และ เอกชน เงินเดือนขั้นต่ำ (รัฐบาล) เริ่มต้นที่ ๙,๔๐๐บาท/เดือน รวมค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าเวรยามวิกาล และอื่นๆ   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา -          มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง -          รับสมัครทั้งเพศหญิงและชาย -          อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา -          ระยะเวลาศึกษา ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓   เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kcn.ac.th

by