ม.นวมินทราธิราช ให้การต้อนรับ คณะบุคคลจาก Aichi Prefectural University ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

001

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำโดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจาก Aichi Prefectural Universityจำนวน5 ท่านในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ School of Nursing and Health, Aichi Prefectural Universityณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พร้อมทั้งได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

by