ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Untitled-4-02-01

กำหนดการรับสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation/Poster เปิดรับบทคัดย่อและรายงานฉบับเต็ม (Abstract and Full Paper) 22 เม.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2562 แจ้งผลการตอบรับบทความ หลังรับบทความ 7 วัน ปิดรับบทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 4 มิถุนายน 2562 คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2562                           มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการนำเสนอบทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ“Healthy Urban Living in the Digital Technology Era” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมีความยินดีและขอขอบคุณผู้นิพนธ์               ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและนำผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมเมืองมาเผยแพร่ในการประชุม                     ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาลและ                 การสาธารณสุข… Read more »

by