ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง “งานวิจัยสู่นวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง และการจดสิทธิบัตร” ในวันที่ 15 – 16 พ.ค. 62

โปสเตอร์

by