ขอเชิญส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ Lifestyle Modification for healthy urban living

research

  เชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “Lifestyle modification for healthy urban living” (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี) เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ในวงเงิน 5,000,000 บาท ประจำปี 2562   โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เสนอขอรับทุนต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1. อยู่ภายใต้หัวข้อ Lifestyle modification for healthy urban living: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีสุขภาพที่ดี 2. เป็นชุดโครงการวิจัยหรือนวัตกรรม 3. เป็นโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำผลมาประยุกต์ใช้ได้จริง 4. สามารถเสนอขอได้ทั้ง โครงร่างการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของส่วนงานแล้ว และโครงร่างการวิจัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการผ่านการพิจารณาจริธรรมการวิจัย ในรูปแบบ Concept Paper   ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อวิจัย หัวข้อย่อยทุนวิจัย/งานวิจัย หรือ สแกน QR Code และส่งต้นฉบับพร้อมสำเนา 14 ชุด ผ่านหัวหน้าส่วนงาน… Read more »

by

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ Beijing Vocational College of Transportation เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Beijing 6 Nov 2018_๑๘๑๑๑๒_0051

by

การหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ School of Nursing & Health, Aichi Prefectural University เมื่อวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561 ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

P1040294

by