ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

navamin-th3D_noback

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหาร และนักศึกษาถวายการต้อนรับ โดยปีนี้มีมหาบัณฑิต และบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  จำนวนทั้งสิ้น 297 คน Q&A พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช Q : เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน คำตอบที่ได้ไม่ชัดเจน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ไหนบ้าง A : เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ แนะนำให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านจุดบริการข้อมูลข่าวสาร จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ภายในเขตพระราชพิธี Q : ผู้ปกครอง… Read more »

by