สภาแนะ ‘วพม.’ ปั้นหลักสูตร ‘ครู’ ป้อน กทม.แทนตั้ง ‘ครุศาสตร์’

logo_nvm2

สภาแนะ ‘วพม.’ ปั้นหลักสูตร ‘ครู’ ป้อน กทม.แทนตั้ง ‘ครุศาสตร์’ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 57ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบถึงสถานการณ์ขาดแคลนบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่า กทม. ซึ่งดูแลสำนักการศึกษาและได้ให้ข้อมูลว่าครูในสังกัดกทม.มีความหมุนเวียนสูงเนื่องจากการขอย้ายกลับภูมิลำเนาบ่อยและมีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยหาแนวทางในการตั้งสถาบันการศึกษากทม.หรือคณะครุศาสตร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับกทม. โดยรองผู้ว่าจะสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมและยินดีให้ใช้บางส่วนของอาคารสำนักการศึกษาสำหรับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ดร.พิจิตต กล่าวว่า ได้ให้นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีตั้งคณะทำงานขึ้นและมีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง หากทำโครงสร้างเบื้องต้นแล้วเสร็จจะขออนุมัติโครงการจัดตั้งคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ อธิการบดียังกล่าวด้วยว่า ในการประชุมร่วมกับทางกทม.ครั้งต่อไปจะสะท้อนความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของกทม.ด้วย สำหรับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นในทิศทางใกล้เคียงกันว่า ปัจจุบันคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมีการผลิตครูจำนวนมากอยู่แล้ว โดย ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์มีมากเกินถึงสามเท่าในขณะที่งานก็มีเหลือน้อยในยุคของการลดอัตรากำลังราชการ แต่ก็เห็นปัญหาของกทม.เช่นกัน ส่วนวิธีแก้ไขเห็นว่าควรให้ทุนไปยังมหาวิทยา ลัยราชภัฏต่างๆซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องความรู้ความสามารถและให้เสริมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ กทม.เพิ่มไปในหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ ศ.สุรพล กล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะทำเรื่องนี้ควรจะเปิดเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทโดยอาจให้ไปอยู่ในโครงสร้างของวิทยาลัยพัฒนามหานคร(วพม.) เพื่อเป็นมาตรฐานเฉพาะให้รู้ในเรื่องที่เป็นความแตกต่างจากครูที่อยู่ต่างจังหวัด หรืออาจทำเป็นลักษณะของการออกประกาศนียบัตรให้ก็ “ถ้าเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเมื่อไหร่อาจมีปัญหาตามมามากและเรายังไม่เคยสำรวจความต้องการของตลาดจริงจังเลย  แต่ถ้ากทม.จะกำหนดมาตฐานที่พิเศษก็อาจไม่ต้องถึงกับเป็นคณะใหม่แต่ควรทำบนพื้นฐานศึกษาทั่วไปที่เป็นความเชี่ยวชาญชำนาญของนวมินทร์จากฐานที่มี”… Read more »

by

กทม. – นมร. วางพวงมาลา ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’

front - Copy

กทม. – นมร. วางพวงมาลา ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’   เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร(กทม.) ประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน ‘วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า’ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า เดิมชื่อ วันวชิราวุธ ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะมีพระชนมายุ 45 พรรษา ตลอดพระชนชีพ พระองทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายด้าน รวมทั้งได้ทรงสละพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างดัด แปลงให้เป็นสถานพยาบาล โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2455 ได้ทรงทำพิธีเปิด ‘วชิรพยาบาล’ เป็นสถานพยาบาลโดยมอบให้กรมสุขาภิบาลเป็นผู้ปกปักษ์รักษาในนามประชาชน ต่อมาจึงย้ายไปสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในปัจจุบัน สำหรับผู้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ ได้แก่ นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสามารถ… Read more »

by

วันนี้ในอดีต : 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ

5 dicut

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เมื่อทรงพระชนมายุได้ ๘ พรรษา ได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี” ทรงมีพระเกียรติยศเป็นชั้นที่ ๒ รองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชลัญจกร (ลัน-จะ-กอน หมายถึง ตรา) ประจำพระองค์ เป็นรูปวชิราวุธ ประดิษฐานบนพานทองสองชั้น ตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรบริวาร ๒ ข้าง เป็นสัญลักษณ์ของพระปรมาภิไธยว่า วชิราวุธ หมายถึง… Read more »

by

สภามีอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ภูดิท เป็นรองอธิการบดี

อ ภูดิษ

สภามีอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ภูดิท เป็นรองอธิการบดี   เมื่อวันที่ 20 พ.ย.57 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการประชุมครั้งที่ 10/2557 และได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูดิท  เตชาติวัฒน์ เป็นรองอธิการบดีแทนรองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูดิท สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอกด้านการจัดการบริการสุขภาพ (Health Services Management) มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ. 2553   งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

ปิดฉากสวยงาม ‘นวมินทร์เกมส์’ ครั้งที่ 1

หน้าจอ

ปิดฉากสวยงาม ‘นวมินทร์เกมส์’ ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการแข่งขันกีฬาสันทนาการและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครั้งที่ 1 หรือ ‘นวมินทร์เกมส์’ ณ  บริเวณลานว่างหน้าสำนักงานอธิการบดี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดี  กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญในวันนี้คือความอบอุ่น ต่อไปเมื่อมีนวมินทร์เกมส์ ครั้งที่ 10 จะเอารูปในวันนี้ไปแสดงให้เห็นว่าเราเริ่มต้นอย่างไร ประวัติศาสตร์ของนวมินทร์เกมส์คืออะไร ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคืออะไร และอยากให้ข้อแนะนำว่า ความเข้มแข็งเริ่มที่สุขภาพ กีฬาวันนี้ฝึกให้เราแข็งแรง เข้มแข็งทั้งครูบาอาจารย์ นักศึกษา ฝ่ายสนับสนุน เข้มแข็งเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ เมื่อพร้อมแล้วในเรื่องของจิตใจหรือสมองก็จะปราดเปรื่อง สดใส เพื่อจะจับมือกันเดินไปข้างหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเอง เพื่อนร่วมงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะไปช่วยสร้างสถาบันเติบโตต่อไป “ขอให้จดจำภาพในวันนี้ไว้ให้ดี เพราะภาพนี้จะไม่มีวันลืมเลือนไปจากความทรงจำของเราว่า ในการแข่งขันกีฬานวมินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 จัดกันอย่างเล็กๆแบบนี้ มีคนไม่เกิน 600 คน มีเรือของสำนักป้องกันภัยเป็นฉากหลัง อยู่ในสนามที่ร้อนมากและวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างเตาผัดหอยทอดกับไอศครีม อีก 10 ปีต่อไปหลังจากนี้ไปเราเห็นบรรยากาศที่เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้ว “วันนี้ยังเป็นวันครบรอบ… Read more »

by

‘วันสถาปนา’ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

03

13 พฤศจิกาฯ ‘วันสถาปนา’ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ 13 พ.ย. 57 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 59 รูป จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร  โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีสงฆ์และใส่บาตร หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และวิทยาลัยแห่งชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ทุน นอกจากนี้นายภุชงค์ยังได้ร่วมมอบทุนเพิ่มเติมแก่นักศึกษาอีก 10 ทุน ด้วย ดร.พิจิตต กล่าวว่า แม้ว่าทุนดังกล่าวอาจไม่ใช่จำนวนเงินที่มาก แต่สิ่งที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกย่องผู้ที่ได้รับทุน ดังนั้น ขอให้นักศึกษาช่วยกันรักษาเกียรติของความเป็นนวมินทราธิราชโดยการเรียนให้สำเร็จโดยเร็วและช่วยกันทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยของเราต่อไป ด้านนายภุชงค์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยนักศึกษาที่จะไปดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไป ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนและขอให้ทุกคนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

สะเทือนจักรวาล ‘วาติกัน’ ยอมรับทฤษฎีทาง ‘วิทยาศาสตร์’

14145674391414567585l

สะเทือนจักรวาล !? เมื่อประมุข ‘วาติกัน’ ยอมรับทฤษฎีทาง ‘วิทยาศาสตร์’   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาธอลิกเขย่าความเชื่อของคริสเตียน หลังประกาศว่า พระเจ้าไม่ใช่ผู้มีอิทธิฤทธิ์ หรือผู้วิเศษ พร้อมทั้งกล่าวสนับสนุนว่าจักรวาลและทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษยชาติ นั้น มีอยู่จริง ควบคู่กับทฤษฎีหลักการสร้างโลกของพระเจ้า รายงานระบุว่า ในการแสดงสุนทรพจน์ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของสำนักวาติกัน โป๊ปฟรานซิสได้กล่าวว่า ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ล้วนเข้ากันได้ “การสร้างโลกของพระเจ้า” โดยเมื่อชาวคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์เจเนซิส พวกเขาก็เสี่ยงที่จะนึกภาพว่าพระเจ้าจะต้องเป็นผู้มีเวทย์มนต์ มีไม้เท้าวิเศษที่สามารถบันดาลทุกสิ่งได้ ซึ่งมันไม่ใช่เช่นนั้น แต่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้น และให้มนุษย์พัฒนาไปตามกฎภายในธรรมชาติที่แต่ละคนจะสามารถบรรลุเป้าหมายของตวเองได้ นอกจากนี้ พระองค์ยังกล่าวว่า ทฤษฎี”บิ๊กแบง” ซึ่งทุกวันนี้ถูกยึดถือว่าเป็นความเชื่อของการกำเนิดโลก ไม่ได้ขัดแย้งหรือแทรกแซงต่อการสร้างโลกของพระเจ้า รวมทั้งทฤษฎีวิวิวัฒนาการมนุษย์ ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักการพระเจ้าสร้างโลก เพราะการวิวัฒนาการมนุษย์ ก็จำเป็นจะต้องมีหลักการสร้างมนุษย์ ที่ทำให้เกิดการวิวัฒน์ขึ้นมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักวาติกันได้ชื่อว่าต่อต้านวิทยาศาสตร์มานานแล้ว โดยเฉพาะในกรณี”กาลิเลโอ”ที่เสนอทฤษฎีว่า โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล แต่เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ และทำให้ศาสนจักรมองว่าหลักทฤษฎีนี้จะสั่นคลอนความเชื่อของสาวกคริสตจักรอย่างสิ้นเชิง และทำให้ศาสนจักรต้องลงโทษกาลิเลโอ อย่างไรก็ตาม ทัศนะนี้ยังถือเป็นการร่วมผลักดันความพยายามของโป๊ปพิอุส ที่ 7 ที่พยายามให้ศาสนจักรเปิดประตูไปสู่การยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์… Read more »

by

กำหนดการ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

ลอยกระทง

กำหนดการ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์   17.30 น. – ผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ลงทะเบียน และรายงานตัว ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 18.00 น. – การแสดง จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 18.15 น. – ประกวดนางนพมาศรอบแรก และขวัญใจนวมินทร์ 19.00 น. – การแสดง จากวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร – ประกวดนางนพมาศรอบสอง – การแสดง จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 19.30 น. – พิธีเปิด โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – ประกวดนางนพมาศรอบสุดท้าย – การแสดง จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ -… Read more »

by

24 พ.ย. 57 มุ่งหน้าสู่การ ‘เลือกตั้ง’

เลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท โดยกำหนดวันเลือกตั้งคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.00- 15.00 น.   หน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ห้องประชุมชั้น 6  อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บริเวณที่ว่าง ชั้น 1 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร   ประเภทสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สมาชิกซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทของแต่ละส่วนงานเลือกตัวแทนได้ ส่วนงานละ 1 คน สมาชิกซึ่งเป็นคณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ) เลือกตัวแทนได้ 3 คน สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย (ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์) เลือกตัวแทนได้ 5 คน สมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นคณาจารย์หรือไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ สมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นคณาจารย์หรือไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ (สมาชิกประเภทสนับสนุน) เลือกตัวแทนได้ 5 คน  … Read more »

by