มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามรับมอบที่ดิน 5 ไร่

IMG_3753 - Copy

by

สภามหาวิทยาลัย นมร.อนุมัติตำแหน่ง รศ.-ผศ.

Untitled-1

สภามหาวิทยาลัย นมร.อนุมัติตำแหน่ง รศ.-ผศ.       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ดังนี้ 1. แต่งตั้งให้อาจารย์ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป 2. แต่งตั้งให้อาจารย์เบญญาภา มุกสิริทิพานัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

อนุมัติค่าตอบแทนการสอน “อาจารย์พิเศษ-ผู้บรรยายพิเศษ”

IMG_3512 copy - Copy

อนุมัติค่าตอบแทนการสอน “อาจารย์พิเศษ-ผู้บรรยายพิเศษ”       สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติ ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชว่าด้วยค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและผู้บรรยายพิเศษ พ.ศ.2558 โดยในระเบียบได้กำหนดค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษในวิชาระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรีในอัตรา 1,000-1,200 บาทต่อคนต่อชั่วโมง ในวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในอัตรา 1,500-2,500 บาทต่อคนต่อชั่วโมง  และค่าตอบแทนการสอนสำหรับผู้บรรยายพิเศษในอัตรา 1,500-2,500 บาทต่อคนต่อชั่วโมง งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

นมร. ร่วมลงนามการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

IMG_2224 - Copy

นมร. ร่วมลงนามการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันภาคี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศจำนวน 25 สถาบัน ร่วมลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน และสถาบันภาคี รวมถึงส่งเสริมให้สถาบันในภาคีปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ SOP ระดับสากล โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มอบหมายให้ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนในการลงนาม โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 58 งานประชาสัมพันธ์โทร 02 244 3860Email:askans.rector@gmail.com

by

สร้างเครื่อข่ายหลักสูตร วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร

IMG_1629 - Copy

by

ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ป.ตรี ครั้งแรกใน กทม.

IMG_4153

ผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ป.ตรี ครั้งแรกใน กทม. ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า จากสถิติ ปัจจุบันมีเหตุการณ์ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินประมาณ 12 ล้านครั้งต่อปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤติและเร่งด่วนประมาณร้อยละ 30 ซึ่งต้องได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรักษาชีวิต และอวัยวะ ทั้งนี้หากมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 15-20 หรือปีละ 9,000 –12,000 คน ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติระบุว่าในปัจจุบันประเทศมีความขาดแคลนบุคลากรรุนแรงและภายในปี 2565 จะมีความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อีกหลายพันคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรอยู่กันอย่างแออัดและการนำส่งผู้ป่วยสู่สถานพยาบาลมีอุปสรรคจากทั้งการจราจรและความคับคั่งของอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงได้ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science ,Paramedicine) ขึ้น เพื่อผลิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ( Emergency Medical Technician Paramedic) เพื่อเข้าทำหน้าที่เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างสถานพยาบาล (กทม. 10 แห่ง และ ร.พ.เอกชน) และจุดเกิดเหตุในตรอกซอกซอย อาคารสูงและพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวกำกับและสอนโดยคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และถือเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทย์ฯ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ภายในเดือนสิงหาคม… Read more »

by

วันนี้ในอดีต : วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498

1234447_306444432841020_1561311968_n - Copy

วันนี้ในอดีต : วันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราชอุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) เป็นผู้ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน… Read more »

by

“วชิรพยาบาล” จัดเดินเทิดพระเกียรติและรับบริจาคโลหิต

ex

“วชิรพยาบาล” จัดเดินเทิดพระเกียรติและรับบริจาคโลหิต   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรม “วชิรพยาบาล เทิดไท้องค์เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 นี้ โดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณด้านข้างอาคารเพชรรัตน์ ชั้น G โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เวลา 06.30 น. จากนั้น ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ เดินเทิดพระเกียรติและรณรงค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลบริเวณชุมชนโดยรอบ และในช่วงเวลา 08.30-16.00 น. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จะให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพ เจาะเลือดวัดระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว วัดความดันโลหิต ฉีดวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก ตรวจสุขภาพฟัน ปลูกถ่ายไตเฉลิมพระเกียรติ ตรวจคัดกรองมะเร็วปากมดลูกฟรี บริเวณด้านข้างตึกเพชรรัตน์ ชั้น G มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

สภามหาวิทยาลัย นมร.อนุมัติตำแหน่ง รศ. และ ผศ.

หน้าเพจ

สภามหาวิทยาลัย นมร.อนุมัติตำแหน่ง รศ. และ ผศ.   ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสภาฯได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งให้อาจารย์วราลักษณ์ ยมะสมิต  ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 2.  แต่งตั้งให้อาจารย์อรชร ศรีไทรล้วน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านที่มีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและเพิ่มมากขึ้น งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by