มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

20190313_190314_0005

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย ธัมฺมธโช) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีน วัฒนธรรมจีน และส่งเสริมการฝึกอบรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน การศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

by

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2

IMG_26772

เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมลองบีช จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมองค์กรการสร้าง อัตลักษณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้รับ การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน โดยวิทยากรคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย >>คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม<< https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2116433611781167&type=1&l=3ee82d6a56

by