สัมมนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการของการพยาบาล

0 copy

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานอธิการบดี โดย ฝ่ายวิชาการและประมวลผล  ได้จัดการสัมมนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการของการพยาบาล ณ ห้อง 6409 อาคาร 6 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพและวิชาการของพยาบาล และสนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดทำผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมดจำนวน 103 คน ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ 1. การบรรยาย เรื่อง “นโยบายการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (เอกสารประกอบการบรรยาย) 2. การบรรยาย เรื่อง – การวิจัยของพยาบาล – ผลงานวิชาการประเภทงานแปล – ผลงานวิชาการรับใช้สังคม – หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางวิชาชีพพยาบาล โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล (เอกสารประกอบการบรรยาย1)  (เอกสารประกอบการบรรยาย2) 3. การบรรยาย… Read more »

by