ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยลงวารสารการพัฒนาชุมชนฯ

Web

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยลงวารสารการพัฒนาชุมชนฯ ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มาตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันซึ่งย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ของวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพจา Thai Journal Citation Index (TCI) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยการประเมินจะมีผล 5 ปี และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEN Citation Index (ACI) ต่อไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ htpp://202.29.13.46/journal/ (Download แบบฟอร์ม มุมขวาด้านบน) งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการวิจัย

6

ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการวิจัย   1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2558 2. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณโครงการวิจัย พ.ศ. 2558 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงินการจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558.part1 3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับและจ่ายเงินการจัดทำบัญชีกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558.part2 4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ. 2558.part1 4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงิน การทำสัญญา และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย พ.ศ. 2558.part2 5. ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2558 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตำราเผยแพร่งานวิจัย พ.ศ. 2558 งานประชาสัมพันธ์ โทร 02 244 3860 Email:askans.rector@gmail.com

by

หนังสือน่าอ่าน : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Untitled-1

หนังสือน่าอ่าน : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย       ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำหนังสืออีเลิร์นนิ่ง:จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice และ หนังสือระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ทฤษฏีสู่การปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงขอมอบหนังสือดังกล่าว รวมจำนวน 2 เล่ม แก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ได้ใช้ประโยชน์สืบไป ผู้สนใจหาอ่านได้ที่ ห้องสมุดชั้น 3 สนธ. หรือ www.thaicyberu.go.th

by

Download เอกสาร โครงการ พยาบาลกับการจัดการภัยพิบัติ

doc

โครงการ พยาบาลกับการจัดการภัยพิบัติ   โครงการการประชุมวิชาการ เรื่อง “พยาบาลกับการจัดการภัยพิบัติ” จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนในหลายมิติของปัญหาการจัดการเมืองในหลายๆ ด้าน อีกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ชาวพระนครจึงมีโอกาสเสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย์ อาทิ อัคคีภัย อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย การก่อการร้าย การจลาจล การบริหารจัดการภัยพิบัติของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน มีแผนปฏิบัติการมากมาย แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนอีกหลายประการ ที่จำเป็นต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบสากล รวมทั้งเป็นการรวมพลังประสานความร่วมมือ และระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ และการประสานงานที่มีการบูรณาการได้อย่างเป็นเอกภาพ  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน บรรเทา และลดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้การจัดการด้านภัยพิบัติและภัยด้านความมั่นคง เกิดความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลา นับเป็นอีกครั้งในการร่วมประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภัยพิบัติ  ความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านความรู้ให้แก่พยาบาลในการรองรับสถานการณ์ตั้งแต่ในภาวะสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้น จะช่วยให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจ  ความปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งจะมั่นใจในการที่จะมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย   นวมินทราธิราช… Read more »

by