ภาพกิจกรรม MOU พัฒนาหลักสูตรพัฒนาเมือง

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจับมือบริษัททีม กรุ๊ป ฯ ร่วมพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับเมือง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด โดยมีดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-พัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

ดร.พิจิตต รัตตกุล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้น 4 ด้านหลัก คือ 1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสามารถส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่บริษัท ทีม กรุ๊ปฯ ได้  โดยระยะแรกเน้นด้านการคมนาคมขนส่ง, ทรัพยากรน้ำ และเทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง 2. การจัดหลักสูตรร่วมกัน โดยการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง 3.การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ นำมาใช้ในการทำงานได้จริง และ 4.การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของคนเมือง

คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ กล่าวว่า บริษัท ทีม กรุ๊ป ฯ จะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในด้านต่าง ๆ เช่น   การถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาผ่านโครงการที่ทีมกรุ๊ปให้บริการที่ปรึกษาอยู่ในปัจจุบัน เช่น ด้านคมนาคมขนส่ง ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ศึกษาวางแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือแผน MMAP, งานควบคุมการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ที่จะเป็นศูนย์กลางคมนาคมระบบรางแห่งใหม่ของประเทศในอนาคต, การศึกษาออกแบบรถไฟฟ้าหลายสาย  เช่นสายสีชมพู, สายสีเขียวสมุทรปราการ-บางปู, ส่วนต่อขยายสายสีเขียว บางหว้า – ตลิ่งชัน เป็นต้น  ด้านระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม เช่น การควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำหนองบอน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของฝั่งตะวันออก / รวมทั้งนักศึกษาอาจสนใจมาศึกษาดูงาน  การใช้เทคโนโลยี BIM/CIM ในการออกแบบอาคารสูง เป็นต้น

 

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.