กิจกรรมอาสาพัฒนาวิถีคนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาสาพัฒนาวิถีคนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

 

งานประชาสัมพันธ์

โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under กิจการนักศึกษา, แกลอรี่.