ภาพกิจกรรม โครงการ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ์ “ร่าง” แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีบุคลากรจากส่วนงานทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.