สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่9-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2561

> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8-2561

> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12-2561


 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่2-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่3-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่4-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่5-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่6-2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่7-2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่8-2560

> สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่9-2560

> สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่10-2560

 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 7-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่8-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 9-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 12-2560
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 – 2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2-2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่4-2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่6-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่7-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่9-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่10-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่11-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่12-2561

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1-2562

 สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560 

 

สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ

สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 7-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 8-2560
> สรุปมติที่ประชุมคกก.สามัญข้าราชการกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 10-2560
สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 1-2561
> สรุปมติประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 2-2561

> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่3-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่6-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่8-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่9-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่10-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่11-2561

Posted by & filed under เอกสารมหาวิทยาลัย.