สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่4-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่5-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่7-2560

 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่9-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12-2560
 > สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1-2561

> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8-2561

> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2561
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12-2561

> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1-2562
> สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2562
>สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3-2562
> สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2562
> สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5-2562

> สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6-2562
> สรุปมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2562

 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่2-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่3-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่4-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่5-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่6-2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่7-2560

สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่8-2560

> สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่9-2560

> สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่10-2560
> สรุปมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 12 -2560
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 01-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 02-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 03-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 04-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 5.2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 06-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 07-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 08-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 09-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 10-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 11-61
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 12-61

 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 7-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่8-2560

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 9-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 10-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 11-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 12-2560
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 – 2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2-2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่4-2561

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่6-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่7-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่9-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่10-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่11-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่12-2561

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1-2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2-2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3-2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่4-2562
>
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่5-2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่6-2562

> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่7-2562

 สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2560
> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่1-2562
> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 2-2562

> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 3-2562
> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-ครั้งที่-4-2562
> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 5-2562

 > สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 6-2562

> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 7-2562

> สรุปมติย่อที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 8-2562

สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ

สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 7-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 8-2560
> สรุปมติที่ประชุมคกก.สามัญข้าราชการกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9-2560

> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 10-2560
สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 1-2561
> สรุปมติประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 2-2561

> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่3-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่6-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่8-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่9-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่10-2561
> สรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่11-2561
> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่ 5 2562
> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่6 2562

> สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการฯ ครั้งที่7-2562

Posted by & filed under เอกสารมหาวิทยาลัย.