Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อ_Page_1

 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายบริการทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โทร. 02 241 6500 ต่อ 8310

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.