Download

>>ดาวโหลดคู่มือเคลียริ่งเฮาส์คลิ๊กที่นี่<<

 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 หรือรอบ Portfolio ใกล้เข้าถึงขั้นตอนยืนยันสิทธิ์แล้ว ซึ่งตามปฏิทินกำหนดไว้ในวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 และตอนนี้ ทปอ. ก็ได้ออก คู่มือยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮาส์ มาให้ศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจึงนำคู่มือมาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทำความเข้าใจกันอีกครั้ง

 1. ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ระบบ TCAS จะเปิดให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์http://tcas.cupt.net โดยผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องเข้าสู่ระบบ โดยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับจากทางมหาวิทยาลัย
  doc-clearing-1

  2.เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะขึ้นสถานะว่าท่านยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ หรือหากไม่ต้องการให้เลือกกดปุ่ม “สละสิทธิ์
  doc-clearing-23. หากเลือกกดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์” คณะ/สาขา ที่ต้องการ จะขึ้นหน้าจอให้ท่านยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาอีกครั้ง ให้กดปุ่ม “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา” ถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เสร็จสิ้นdoc-clearing-34. หากต้องการสละสิทธิ์ ให้กดปุ่ม “สละสิทธิ์” ดังภาพต่อไปนี้
  doc-clearing-55.หากทำการสละสิทธิ์ทั้งหมดจะแสดงดังภาพต่อไปนี้
  doc-clearing-6
  6. และหากต้องการตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ สามารถเข้าสู่ระบบอีกรอบ 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.