001

เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 6

นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

โดย รศ.นพ. อนันต์​ มโนมัยพิบูลย์​ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.