เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

>> คลิ๊กเพื่อดาวโหลด<<

 

๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖
๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖
๓-เอกสารแนบท้ายประกาศ​-นิยามของผลงานวิชาการ
๔.​-เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
๕.-ตารางการคิดภาระงานสอน
๘.-ประกาศ-ค่าต่อบแทน-เบี้ยประชุม-กรรมการ-และ-ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙.-แผนภูมิการขอรับตำแหน่งวิชาการ-กพ๕๘
๑๐. แบบตรวจเอกสารการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข
๑๑. (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑
แบบแสดงการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ
ตัวอย่าง template แบบขอแต่งตั้ง
ตัวอย่าง template ขอรับการแต่งตั้งย่อ

Posted by & filed under - ข้อบังคับฯ/ประกาศฯ/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ.