กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Posted by & filed under แกลอรี่.