Download

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 4 (TCAS) การรับแบบ Admission
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จำนวน 30 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวน 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวน 40 คน โดยการรับแบบ Admission ซึ่งดำเนินการโดย ทปอ. รายละเอียดหลักสูตรเป็นดังนี้

 

 

สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

poster2

Radiofont

Radioback

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ


poster1

Untitled-font Untitled-back

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

 

Slide1

 

4

Untitled-miort1

 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ประกอบด้วย

GPAX      ร้อยละ 20
O-NET     ร้อยละ 30
GAT        ร้อยละ 20
PAT 2      ร้อยละ 30

nmu-ล่าสุด

กำหนดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของ ทปอ.

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.