เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช บรรยากาศภายในงานช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม จำนวน 9 รูป จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และคณาจารย์ ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา ณ ลานกีฬา KARUN Gym จากนั้นในช่วงบ่าย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้บริหาร ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลของสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา และเริ่มกิจกรรมพิธีลอดซุ้มในเวลาต่อมา ปิดท้ายด้วยบรรยากาศความอบอุ่นและความปลื้มปิติของบัณฑิตใหม่ ด้วยการเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมรับประทานอาหารกับบัณฑิต ณ ห้องประชุมคุณแม่อบทิพย์ชั้น 4 อาคารการุณยสภา และ จบกิจกรรมด้วยพิธี Bone Fire ตามลำดับ 00001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 000012 000013 000014 00015 000016 000017 000018 000019 000020 00021 00022

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.