เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ร่วมมือกับ TFT ในการเป็นสถาบันร่วมผลิตบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน (Aviation Business Service) ซึ่งเป็นหลักสูตรเน้นการปฏิบัติการจริง โดยมีกัปตันอิทธิพล เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามร่วม ณ บริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคาร 5 ชั้น 4 โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562

IMG_6626

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.