Capture_3_nl

 

ครั้งที่ 1  ทำความรู้จักความหมายของการจัดการความรู้ (KM) โดย นารีรัตน์ ทองทรัพย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> ทำความรู้จักความหมายของการจัดการความรู้ (KM)

 

ครั้งที่ 2  Green Office Standard สำนักงานสีเขียว โดย บุษบง นครกัณฑ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> Green Office Standard สำนักงานสีเขียว

 

ครั้งที่ 3  การยืมเงินทดลองจ่าย โดย นางวันทนีย์ ธารีเกตุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> กระบวนการการยืมเงินทดลองจ่าย
> ขั้นตอนการยืมเงินทดลองจ่าย
> เอกสารประกอบ

 

ครั้งที่ 4  “เขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร? ให้โดนใจชาวนวมินทราธิราช” โดย นายพิติดา แจ้งกิจจา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> เขียนข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร? ให้โดนใจชาวนวมินทราธิราช

 

ครั้งที่ 5  “ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย” โดย นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์ ฝ่ายนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
> กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ครั้งที่ 6  “Internet of Things” โดย นายชุติพนธ์ ศรีสังวาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> Internet of Things

 

ครั้งที่ 7  “การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย” โดย นางสาวสุนารี พงษ์เจี่ย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ครั้งที่ 8 “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSOเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” โดย นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงศ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

ครั้งที่ 9  “การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้” โดย นางสาวเสาวภาคย์ ประสารภักดิ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้

 

ครั้งที่ 10 “การจัดทำเอกสาร และกระบวนการชดใช้เงินยืม” โดย นางวันทนีย์ ธารีเกตุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> การจัดเอกสารชดใช้เงินยืม

> เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ครั้งที่ 11 “Infographic” โดย นางสาวสุภัสสร สามเกษร ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> Infographic

 

ครั้งที่ 12 “การงบประมาณ” โดย นางวันทนีย์ ธารีเกตุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

งบประมาณ
> ตัวอย่างแบบการหยอดงบประมาณ

ครั้งที่ 13 “หนังสือภายใน หนังสือภายนอก แบบซองจดหมาย” โดย นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

> หนังสือภายใน หนังสือภายนอก แบบซองจดหมาย

ครั้งที่ 14 “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามหลักการ Human Resource Scorecard” โดย นายธนวัฒน์ รัตนพันธ์  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

HR Score card 

 

** Download คลิ๊กที่หัวข้อสีแดง **

 

 

เผยแพร่องค์ความรู้ภายใน และภายนอกองค์กร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเรื่องระบบและวิธีงบประมาณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี  โดย นางวันทนีย์ ธารีเกตุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเรื่องระบบและวิธีงบประมาณ

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.