Download

ประกาศ นมร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโด_Page_1 ประกาศ นมร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโด_Page_2 ประกาศ นมร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโด_Page_3 ประกาศ นมร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโด_Page_4 ประกาศ นมร. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโด_Page_5

- ดาวโหลดมาตรฐานประจำตำแหน่ง -

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งนักโภชนาการ

ตำแหน่งนักเวชนิเทศน์

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งนักวิจัย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการสถิติและนักวิชาการเวชส

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งบรรณารักษ์

ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานเภสัชกรรม

ตำแหน่งวิศวกร

นักวิชาการศึกษา

มาตรฐานประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร

Posted by & filed under Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์.