เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนผู้บริหาร และนักศึกษาถวายการต้อนรับ โดยปีนี้มีมหาบัณฑิต
และบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  จำนวนทั้งสิ้น 297 คน

Q&A พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Q : เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน คำตอบที่ได้ไม่ชัดเจน สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ไหนบ้าง

A : เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ แนะนำให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านจุดบริการข้อมูลข่าวสาร จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ภายในเขตพระราชพิธี

Q : ผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิตแต่งกายสุภาพแล้ว แต่จุดคัดกรองไม่อนุญาตให้เข้าภายในเขตจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

A : เนื่องจากวชิราวุธวิทยาลัยเป็นเขตพระราชฐาน มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องดำเนินการตามประกาศสำนักพระราชวัง เกี่ยวกับการแต่งกายในเขตพระราชฐาน ผู้ปกครองสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามเจ้าหน้าที่อารักขาบริเวณจุดคัดกรองประตูทางเข้า

Q : ต้องการส่งรูปกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ในหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถส่งรูปและคำบรรยายภาพได้ที่ไหนบ้าง

A : ว่าที่บัณฑิตสามารถส่งรูปกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีของแต่ละคณะ พร้อมบรรยายภาพ ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และทางเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Q : สุขาไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุไม่สามารถขึ้นบันไดเพื่อเข้าห้องสุขาบนอาคารได้

A : มหาวิทยาลัยฯ อำนวยความสะดวกจัดหารถสุขา จากกรุงเทพมหานคร โดยจอดให้บริการตามจุดต่างๆ โดยรอบเขตพระราชพิธี นอกจากนี้สามารถใช้ห้องสุขาที่ให้บริการตามอาคารต่างๆ ภายในวชิราวุธวิทยาลัย

Q : เกิดเหตุฉุกเฉิน ทรัพย์สินสูญหาย พลัดหลงกับญาติ สามารถติดต่อที่ไหนได้บ้าง

A : สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อประสานงานผ่านวิทยุสื่อสาร

Q : สภาพอากาศร้อน ห้องรับรองผู้ปกครองไม่เพียงพอ

A : ข้อจำกัดด้านสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรสถานที่สำหรับรับรองผู้ปกครองที่โรงอาหาร และห้องเรียน พร้อมบริการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศ (CCTV) โดยขอให้ผู้ปกครองทำตามที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ แนะนำ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

Q : อาหาร เครื่องดื่ม ไม่เพียงพอ

A : ข้อจำกัดด้านสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานเพื่อจัดสรรร้านค้าภายในสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในบริเวณโรงอาหารวชิราวุธวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเขตพระราชฐาน จึงไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ปกครองนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าบริเวณดังกล่าวได้

Q : ที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองและญาติไม่เพียงพอ

A : เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรที่จอดรถให้กับผู้ปกครองบริเวณประตูเวสสุกรรมสถิต ถนนสุโขทัย ประตูคณะสนามจันทร์ ถนนสุโขทัย และบริเวณโรงเรียนพาณิชยการสุโขทัย ถนนสุโขทัย โดยสถานที่ดังกล่าวสามารถรองรับรถได้ประมาณ ๒๕๐ คัน เพื่อความสะดวก ขอความร่วมมือในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

Q : ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ถ่ายรูปน้อยเกินไป

A : เนื่องจากวชิราวุธวิทยาลัย เป็นเขตพระราชฐาน มหาวิทยาลัยฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าใช้สถานที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรเวลาสำหรับถ่ายภาพในเขตพระราชฐานในวันซ้อมใหญ่ สามารถถ่ายรูปได้ตลอดทั้งวัน

 

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.