Untitled-4-02-01

 

11ใหม่ล่าสุด 12ใหม่ล่าสุด

กำหนดการรับสมัครการนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation/Poster

เปิดรับบทคัดย่อและรายงานฉบับเต็ม (Abstract and Full Paper) 22 เม.ย. 2562 – 31 พ.ค. 2562
แจ้งผลการตอบรับบทความ หลังรับบทความ 7 วัน
ปิดรับบทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ 4 มิถุนายน 2562

คำชี้แจงการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2562                           มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการนำเสนอบทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ“Healthy Urban Living in the Digital Technology Era” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมีความยินดีและขอขอบคุณผู้นิพนธ์               ทุกท่านที่ให้ความสำคัญและนำผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่สังคมเมืองมาเผยแพร่ในการประชุม                     ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาลและ                 การสาธารณสุข รวมถึงด้านการพัฒนาเมืองและมหานคร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพคนเมืองต่อไป

เนื้อหาหลัก ในส่วนของผลงานวิจัยประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บทนำ วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย สำหรับบทความวิชาการ ให้ปรับหัวข้อหลักตามความเหมาะสมกับบทความนั้น ๆ บทความวิชาการ/ผลงานวิจัยที่ส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ที่ใด ๆ สำหรับผลงานวิจัยที่ทำการศึกษาในคน จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์แนบมาด้วย กรณีที่บทความได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ของการประชุมครั้งนี้แล้ว ผู้นิพนธ์สามารถ download สำเนาเอกสารได้ภายหลังหนังสือเผยแพร่เรียบร้อยแล้วและไม่สามารถนำบทความดังกล่าวไปนำเสนอหรือตีพิมพ์ในรูปแบบใด ๆ ที่อื่นได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเตรียมและส่งต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับให้ส่งไฟล์งานที่สมบูรณ์จำนวน 2 ไฟล์คือ รูปแบบของ pdf. File และ Microsoft word 2013 แบบอักษร font TH SarabunPSK ขนาด 16 พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษ A4 ตาม Template ที่กำหนด                         ส่งต้นฉบับทาง Email address ถึง นางสาวปิยะนันท์  ชัยศิริพานิช E-mail : Faii_piyanun@hotmail.com                   โทร 02 244 3067 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คำแนะนำการเตรียมโปสเตอร์เสนอผลงานวิชาการ

ขนาดโปสเตอร์​ 80×150 เซนติเมตร

นำเสนอเนื้อหาตามรูปแบบของบทคัดย่อที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเสนอผลงาน

ใช้ชื่อเรื่องเดียวกับที่ระบุไว้ในบทคัดย่อ ขนาดตัวหนังสือของชื่อเรื่องประมาณ 48

ระบุชื่อ สถาบัน ของผู้นำเสนอบนโปสเตอร์​

ตัวหนังสือสามารถมองเห็นได้ชัดในระยะ 2 เมตร และเนื้อหาทั่วไปมีขนาดระหว่าง 24 ถึง 32 เลือกตัวหนังสือที่เหมาะสมและอ่านได้ง่าย

ใช้รูปภาพ ตาราง และสี อย่างเหมาะสม

ทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ ไว้ในห้องจัดแสดง

การแก้ไขบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

ผู้นิพนธ์ต้องแก้ไขบทความและอธิบายชี้แจงข้อสงสัยตามที่ผู้กลั่นกรองและกองบรรณาธิการให้ข้อเสนอแนะให้ครบทุกประเด็น และควรเน้นหรือขีดเส้นใต้ส่วนที่ได้แก้ไขในบทความพร้อมทั้งมีจดหมายสั้น ๆ ระบุว่าได้แก้ไขในประเด็นใดบ้าง รวมทั้งอธิบายเหตุผลในประเด็นที่ไม่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้นิพนธ์ต้องส่งคืนบทความที่แก้ไขฉบับสมบูรณ์ทาง Email address ที่กำหนด ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 หรือตามประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.nmu.ac.th) หลังได้รับบทความ หากผู้นิพนธ์ไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์คืน หรือไม่ได้แก้ไขบทความตามคำแนะนำ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การรับตีพิมพ์ใน proceedings ของการประชุมวิชาการครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง

ให้ใส่หมายเลข 1, 2, 3 ไว้ท้ายประโยคโดยพิมพ์ตัวยกสูงโดยไม่ต้องใส่วงเล็บ เอกสารที่อ้างอิงเป็นอันดับแรกให้จัดเป็นหมายเลข 1 และเรียงลำดับก่อนหลังต่อ ๆ ไป หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรอ้างอิง abstract, unpublished paper, in press หรือ personal communication นิพนธ์ต้นฉบับควรมีเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 รายการ และไม่ควรใช้เอกสารอ้างอิงที่เก่าเกินไป เอกสารอ้างอิงทั้งหมด รวมทั้งเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเขียนตาม Vancouver guideline ซึ่งกำหนดโดย International Committee of Medical Journal Editors มีหลักโดยย่อดังนี้

 

ชื่อผู้เขียน ให้ใช้ชื่อสกุลตามด้วย อักษรแรกของชื่อต้นและชื่อกลางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคนคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้าเกิน 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et al หรือ และคณะ

 

การอ้างอิงวารสาร ให้ใส่ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อย่อวารสารตาม index medicus. ปี ค.ศ.;ปีที่ (volume):หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโดยเลขหน้าที่ซ้ำกันไม่ต้องเขียน เช่น หน้า 124 ถึงหน้า 128 ให้เขียน 124-8.

ตัวอย่าง :

1.Tangjitgamol S, Hanprasertpong J, Manusirivithaya S, Wootipoom V, Thavaramara T, Buhachat

R. Malignant ovarian germ cell tumors: clinico-pathological presentation and survival

outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89:182-9.

การอ้างอิงหนังสือตำรา ให้เขียน ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องเขียน).

ชื่อเมือง (ใช้ชื่อเมืองแรกชื่อเดียว): ชื่อโรงพิมพ์, ค.ศ. p. หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง :

2. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Evidence based medicine: How to practice

and teach EBM.3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2005; 454 p.

การอ้างอิงบทหนึ่งในหนังสือตำรา ให้เขียน ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อบรรณาธิการ, ed (s). ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้าพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องเขียน). ชื่อเมือง: ชื่อโรงพิมพ์, ปี ค.ศ. p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง :

3. Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors.

In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-

Hill; 2002. p. 93-113.

การอ้างอิงบทคัดย่อจากที่ประชุมวิชาการ (published proceedings paper)

ตัวอย่าง :

4. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic

programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic

programming: EuroGP 2002. Proceedings of the 5th European Conference on Genetic

Programming; 2002 April 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

การอ้างอิงจากวารสาร/ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง :

5. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts

submitted to biomedical journals: writing and editing for biomedical publication. Available

from: http://www.icmje.org/urm_main.html

 

 

 

 

การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

ตัวอย่าง :

6. Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans

[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.