รางวัล Prime Minister Award ของชาวนวมินทราธิราช

 

alumni banner

25630903-267977

25630903-268018

(3 กันยายน 2563) 09.00 น. ศาสตราจารย์อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis ในสาขา Government Sector ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ชั้น 1 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

รางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis เป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งถือเป็นการช่วยแก้วิกฤต อันส่งคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศและประชากรโลก โดย หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมี 2 หน่วยงาน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และภาคเอกชน 4 ราย

25630903-IMG_8661สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25630903-IMG_8704
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25630910-10963_๒๐๐๙๑๐_0

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25630908-IMG_8749

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25630908-IMG_8767
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

25630908-IMG_8785
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.