มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 

สรรหา คณบดีแพทย์-01
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ -1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ -2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ -3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ -4

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
facebook https://www.facebook.com/NavamindradhirajUniversity
line @navamin.u
youtube pr@nmu

Posted by & filed under ข่าวประชาสัมพันธ์.