เอกสารการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

DOWLOAD เอกสาร

๑ ข้อบังคับว่าด้วยตำแหน่งวิชาการ ๕๖

๒ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาพ.ศ. ๒๕๕๖

๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ​ นิยามของผลงานวิชาการ

๔.​ เอกสารที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ

๕. ตารางการคิดภาระงานสอน

๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part1

๖. ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการอุดมศึกษา และ หลักเกณฑ์ของ ก.ก .part2

๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part1

๗. ข้อบังคับ กำหนดตำแหน่ง ขรก สามัญ​เปลี่ยนเป็น พนักงาน ๕๗.part2

๘. ประกาศ ค่าต่อบแทน เบี้ยประชุม กรรมการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ

๙. แผนภูมิการขอรับตำแหน่งวิชาการ กพ๕๘

๑๐. แบบตรวจเอกสารการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข
๑๑. (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑

แบบแสดงการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ

ตัวอย่าง template แบบขอแต่งตั้ง

ตัวอย่าง template ขอรับการแต่งตั้งย่อ

Posted by & filed under เอกสารมหาวิทยาลัย.