มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมปลูกป่าเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองโคน

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.