ภาพกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพบผู้นำนักศึกษา

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under กิจการนักศึกษา, แกลอรี่.