ภาพกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ โดย รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากนั้นเป็นหัวข้อบรรยายเรื่องบทบาทผู้นำกับการเสริมสร้างคุณภาพกิจกรรม วิทยากร ดร.จิรวัฒน์ วีรกร เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under กิจการนักศึกษา, แกลอรี่.