โครงการศึกษาอบรม ผู้นำเมืองรุ่นที่ 1

โครงการศึกษาอบรม “หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่นที่ 1) เดินทางศึกษาดูงานเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 6) ฟังบรรยายสรุปการค้าชายแทนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน โดยประธานหอการค้าแม่สาย และการศึกษาดูงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอแม่สาย ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 59

งานประชาสัมพันธ์
โทร 02 244 3860
Email:askans.rector@gmail.com

Posted by & filed under แกลอรี่.