ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
ประธานกรรมการ
นายมาโนชญ์ ลีโทชวลิต
กรรมการที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา กรีทอง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ  ศิริวงษ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
กรรมการ
นายพิทยา ชินะจิตพันธุ์
กรรมการ
นายแพทย์  ยุทธพงศ์ วงศ์มหิศร           ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหรือผู้แทน
กรรมการ
นายประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พรศรี ศรีอัษฎาพร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีหรือผู้แทน
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการวิจัย สำนักอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวบุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนภาพิตร ชวนิชย์
ผู้ช่วยเลขานุการ